Vedtægter for SIF’s Veteranklub

§ 1

Foreningens navn er SIF’s Veteranklub.

§ 2

Foreningens formål er at bevare ældre medlemmers tilknytning til Silkeborg Idrætsforening på tværs af idrætsgrenene.

Foreningens aktiviteter er at afholde sammenkomster for der igennem at bevare og styrke sammenholdet i Silkeborg Idrætsforening.

§ 3

Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen i lige år.

Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Valgperioden for bestyrelsen er 2 år.

§ 4

Ind- og udmeldelse kan til enhver tid ske til bestyrelsen.

§ 5

Er et medlem i restance i 3 måneder, slettes medlemskabet.

§ 6

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

§ 7

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal. Under pkt. eventuelt kan ingen vedtagelse finde sted.

§ 8

Kassereren sørger for opkrævning af kontingent og fører regnskabet.

Regnskabet revideres af de på hovedforeningens generalforsamling valgte revisorer.

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes klubben af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Over bestyrelsens møder og forhandlinger samt over enhver generalforsamling føres et protokollat.

§ 9

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

§ 10

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 14 dage før dens afholdelse, og skal ske ved brev til medlemmerne samt ved annoncering i www.silkeborgif.dk eller pr. e-mail.

§ 11

Medlemskab af SIF’s Veteranklub betinger passivt eller aktivt medlemskab af Silkeborg Idrætsforening, samt at man skal være fyldt 40 år.

§ 12

Ved ophævelse af SIF’s Veteranklub tilfalder klubbens samtlige midler Silkeborg Idrætsforening – Hovedforeningen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. februar 2020

 

Sonja Olsen – Formand

Find Madsen – Næstformand

Randi Riis Madsen – Kasserer

Lise Meineche – Sekretær

Hanne Carøe – Bestyrelsesmedlem

Carl-Erik Larsen – Bestyrelsesmedlem

Carsten Sørensen – Bestyrelsesmedlem

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.