SIF Vedtgter

SIF Vedtgter

 

Silkeborg Idrtsforening

Stiftet 26. april 1917

Vedtgter

Navn og

Hjemsted                                                                         1

                             Foreningens navn er SILKEBORG IDRTSFORENING AF 1917.

Dens hjemsted er Silkeborg Kommune, og foreningens farve er rd/hvid.

 

Forml                                                                            2

Foreningens forml er, gennem et aktivt foreningsliv, at fremme interessen for idrt.

 

Tilknytning

til andre

organisationer                                                                3

Foreningen og de enkelte afdelinger kan tilsluttes hoved- og specialforbund efter behov.

 

Intern

Organisation                                                                  4

Foreningen bestr af en hovedforening samt afdelinger for hver idrtsgren. Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, og afdelingerne ledes af afdelingsbestyrelser.

 

Hovedbestyrelse                                                             5

Hovedbestyrelsen bestr af et forretningsudvalg, nemlig formand, nstformand, kasserer og 2 4 bestyrelsesmedlemmer samt af afdelingsformndene.

Hovedbestyrelsen fastlgger selv sin forretningsorden.

Hovedbestyrelsens opgave er at varetage forhandlingsmssige og reprsentative opgaver over for myndigheder og organisationer. Hovedbestyrelsen lser en rkke flles opgaver for foreningens enkelte afdelinger og virker som koordinerende organ for disse.

Ved frste mde i hovedbestyrelsen efter kvartalsskifte, afleverer de enkelte afdelinger kvartalsregnskab for foregende kvartal til forretningsudvalget. Ved andet mde i hovedbestyrelsen efter kvartalsskifte, afleveres kvartalsregnskab for foregende kvartal til forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen har pligt til i srlig grad at have opmrksomheden rettet mod afdelinger med konomiske vanskeligheder.

Hovedbestyrelsen faststter strrelsen af afdelingernes rlige bidrag til hovedforeningens fllesudgifter.

Formanden sammenkalder og leder hovedbestyrelsens mder. Mde skal afholdes min. hvert kvartal. Mde skal endvidere afholdes, nr krav herom fremsendes af formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, nr mindst n ud over halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgrelse trffes ved simple stemmeflerhed. I tilflde af stemmelighed er formandens stemme afgrende. Sfremt samtlige afdelingsformnd stemmer for/imod et forslag, vedtages/bortfalder dette. Ethvert medlem af hovedbestyrelsen kan krve et punkt p dagsordenen udsat til afgrelse p nste hovedbestyrelsesmde. Hovedbestyrelsen skal fre protokol over hovedgeneralforsamlinger, hovedbestyrelsesmder og strre arrangementer i foreningen.

Hovedbestyrelsen tegnes af formanden og t forretningsudvalgsmedlem. I tilflde af formandens forfald tegnes foreningen af tre forretningsudvalgsmedlemmer.

 

 

Sm idrtsgrene                                                             6

Idrtsgrene, der har s lavt et medlemstal, at de ikke kan danne selvstndige afdelinger, kan optages under en af afdelingerne.

                       Optagelse skal godkendes af hovedbestyrelsen.

 

 

Nye idrtsgrene                                                             7

Beslutning om, hvornr en afdeling skal oprettes, trffes af hovedbestyrelsen.

 

 

Medlemskreds                                                                 8

Der optages bde aktive og passive medlemmer. Anmodning om optagelse stilles til den afdeling, vedkommende nsker at blive aktivt medlem af. nske om at blive passivt medlem stilles til hovedforeningens forretningsudvalg

 

 

Kontingent                                                                      9

Aktive medlemmer betaler kontingent til den afdeling, hvori de er optaget som medlem.

Strrelsen af kontingentet faststtes p afdelingsgeneralforsamlingen.

Passive medlemmer betaler kontingent til hovedforeningen. Strrelsen af kontingentet faststtes p hovedgeneralforsamlingen.

 

 

Restance                                                                         10

Ved kontingentrestance udover 3 mneder kan afdelingsbestyrelsen med 14 dages varsel udelukke det pgldende medlem efter godkendelse i hovedbestyrelsen.

Udelukkelse af aktive medlemmer skal indberettes til Idrtsrdet i Silkeborg.

 

Medlemmernes

Rettigheder                                                                     11

Aktive medlemmer har ret til at deltage i alle idrtsaktiviteter i den afdeling, hvortil medlemmet betaler kontingent.

 

Karantne og

Eksklusion                                                                       12

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, kan af en afdelingsbestyrelse idmmes karantne eller ekskluderes af foreningen efter godkendelse i hovedbestyrelsen. Den ekskluderede kan, hvis der fremsttes skriftlig begring herom, f sin sag behandlet p frstkommende hovedgeneralforsamling.

Udmeldelse                                                                      13

Et medlem, der nsker at udmelde sig af foreningen, skal give skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen for den afdeling, hvor medlemmet er indmeldt. Sfremt det pgldende medlem ikke str i restance, trder udmeldelsen i kraft fra den flgende kontingentperiodes begyndelse.

 

 

Hovedgeneralforsamling                                                14

                       Hovedgeneralforsamlingen er foreningens hjeste myndighed.

Ordinr generalforsamling afholdes n gang rligt, senest 3 mneder efter regnskabsrets afslutning, og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved bekendtgrelse i dagspressen.

Dagsorden skal indeholde flgende punkter, men kan suppleres efter behov:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse (forretningsudvalg)

a. Formand/Bestyrelsesmedlem

b. Nstformand/Kasserer/Bestyrelsesmedlem               

6. Valg af revisorer

7. Uddeling af hdersbevisninger

8. Eventuelt

Formand og 1 2 bestyrelsesmedlemmer vlges i lige r, nstformand, kasserer og 1 2 bestyrelsesmedlemmer vlges i ulige r. Valg glder for 2 r. Foreningens revisorer vlges hvert r.

De generalforsamlingsvalgte revisorer er tillige revisorer for Veteranklubben og eventuelle venner/sttteforeninger med tilknytning til Silkeborg Idrtsforening.

 

 

Ekstraordinr

Hovedgeneralforsamling                                                15

Ekstraordinr hovedgeneralforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen. Endvidere kan en afdelingsbestyrelse krve indkaldelse af ekstraordinr hovedgeneralforsamling, nr den finder det ndvendigt. Kravet fremsendes skriftligt til hovedbestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne eller forslag.

Ekstraordinr hovedgeneralforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden i dagspressen.

                       Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Forhandlingsemne eller forslag

3. Eventuelt

 

Afdelingsbestyrelse                                                         16

Hver afdeling er en selvstndig konomisk enhed, og bestyrelsen for afdelingen er som sdan ansvarlig over for myndighederne i alle forhold.

En afdelingsbestyrelse m ikke uden forudgende godkendelse af hovedbestyrelsen foretage dispositioner, der indebrer udgifter, som er strre end afdelingens jeblikkelige kassebeholdning med fradrag af skyldige omkostninger og med tillg af tilgodehavende indtgter.

Afdelingsbestyrelsen tegnes af formanden og t bestyrelsesmedlem. I tilflde af formandens forfald tegnes afdelingen af tre bestyrelsesmedlemmer.

                       Hver afdelingsbestyrelse bestr af 3 til 7 medlemmer.

Generalforsamlingen vlger srskilt formand, kasserer, og bestyrelsesmedlemmer.

Formand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vlges i det ene r. Kasserer samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer vlges i det andet r. Valg glder for 2 r.

Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens mder. Referat at bestyrelsesmder fremsendes til forretningsudvalget umiddelbart efter mdet. Mder skal afholdes minimum hvert kvartal. Mde skal endvidere afholdes, nr formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer krver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nr mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgrelse trffes ved simpel stemmeflerhed. I tilflde af stemmeligheder formandens stemme afgrende.

En afdelingsbestyrelse kan vedtage at lade reprsentanter for underudvalg tiltrde bestyrelsen med eller uden stemmeret, idet de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer dog altid skal udgre et flertal af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen forestr afdelingens daglige ledelse og har til opgave at srge for en tilfredsstillende afvikling af afdelingens aktiviteter.

Der fres protokol over afdelingsgeneralforsamlinger, bestyrelsesmder og strre arrangementer i afdelingen.

 

 

Afdelingsgeneral-

forsamling                                                                       17

Afdelingsgeneralforsamling afholdes n gang rligt, senest 2 mneder efter regnskabsrets slutning, og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved bekendtgrelse i dagspressen.

Dagsorden skal indeholde flgende punkter, men kan suppleres efter behov:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelggelse af det reviderede rsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

a. Formand

b. Kasserer

c. Bestyrelsesmedlem (-mer)

6. Uddeling af hdersbevisninger

7. Eventuelt

 

Ekstraordinr

Afdelingsgeneral-

forsamling                                                                       18

Ekstraordinr afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes af afdelingsbestyrelsen nr det findes ndvendigt, eller sfremt mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer fremstter skriftligt krav herom med angivelse af forhandlingsemne eller forslag.

Ekstraordinr afdelingsgeneralforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden i dagspressen. Dagsordenen skal indeholde flgende:

1. Valg af dirigent

2. Forhandlingsemne eller forslag

3. Eventuelt

Afstemning og

valg p hoved- og

afdelingsgeneral-

forsamlinger                                                                    19

                       Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Dagsordensforslag, der skal vre bestyrelsen i hnde senest 14 dage fr generalforsamlingen, vedtages med almindeligt stemmeflertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget.

Forslag til vedtgtsndringer skal vedtages p to p hinanden flgende ordinre eller ekstraordinre hovedgeneralforsamlinger, hvor forslaget skal opn mindst af de afgivne stemmer.

Valg til bestyrelse og udvalg afgres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrkning.

Valg af et ikke-fremmdt medlem til bestyrelse eller udvalg kan kun finde sted, hvis den pgldende skriftligt har indvilget i at modtage valg.

Afstemning og valg foretages ved hndsoprkning. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, sfremt t stemmeberettiget medlem krver det.

 

Adgangsret,

stemmeret og

valgbarhed p

generalforsamlinger                                                       20

                       Til generalforsamlinger har alle medlemmer adgangs- og taleret.

                        Hovedgeneralforsamlinger:

                        Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 r.

                        Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 r.

                        Afdelingsgeneralforsamlinger:

Stemmeret har alle aktive, der er fyldt 15 r, og som er registreret i afdelingen som medlem, samt aktive ledere i den pgldende afdeling.

                       Valgbare er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 r.

Oprettelse af

afdelinger med

professionel

idrtsudvelse                                                                21

Efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse kan hovedbestyrelsen trffe beslutning om oprettelse af afdelinger for professionel idrtsudvelse efter srligt udarbejdede vedtgter, sledes at foreningens amatrafdelinger aldrig kan komme til at hfte for de forpligtelser, som professionelle afdelinger/selskaber pfrer sig.

 

Hovedbestyrelsens forretningsudvalg tiltrder de professionelle afdelingers/selskabers bestyrelser med 1 bestyrelsesmedlem.

 

 

Regnskabsr                                                                   22

                           Foreningens regnskabsr er 1. januar til 31. december.

 

 

 

Revision                                                                          23

Foreningens regnskaber revideres af de p hovedgeneralforsamlingen valgte revisorer.

 

 

Nedlggelse af

en afdeling                                                                      24

Forslag om nedlggelse af en afdeling skal vedtages p en hovedgeneralforsamling med mindst af de afgivne stemmer.

                             Afdelingens formue og vrdier administreres af hovedbestyrelsen.

 

 

Ophvelse af

Foreningen                                                                      25

Forslag til ophvelse af foreningen skal vedtages p to p hinanden flgende ordinre eller ekstraordinre generalforsamlinger med mindst af de skriftligt afgivne stemmer. Foreningens formue og vrdier anvendes i overensstemmelse med formlsparagraffen.

Sledes vedtaget p den ordinre generalforsamling den 23. februar 2017 og p den ekstraordinre generalforsamling den 21. marts 2017.

 

 

 

 

 

Erik Isager  

Henrik Thyboe-Thomsen

Tonni Hammershj

Karsten Dahl

Formand

Nstformand 

Kasserer 

FU-medlem

 

 

 

 

Finn Mlgaard

Leon Raydon

Finn Srensen

Bjarne Strandby

FU-medlem

FU-medlem   

Badminton

Bueskydning

 

 

 

 

Bjarne Olsen 

Christian Jepsen

Lars Erik Svenstrup 

Nadia Nygaard Brinch

Cykling

Fodbold   

Hndbold 

Klatring  

 

 

 

 

Jan Rasmussen

Angela Steinfurth

 

 

Minigolf

Sportsdans

 

 

 


Her loades formularen

myFC.dk Klub CMS

 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...