Vedtægter

Silkeborg, den 9. februar 1992

§1
Foreningens navn er S.I.F. Fodbold Old Boys, dens farver er rød og hvid.

§2
Foreningens formål er at samle gamle S.I.F.ere under kammeratlige former og at vedligeholde disses interesse for S.I.F. og idrætten.

§3
For at blive medlem skal man vaere fyldt 30 år og tillige være mindst passivt medlem af S.I.F. Ansøgning om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§8
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen i november for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren skal ikke være på valg samme år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

§9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes i november måned.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indvarslet med mindst 8 dages varsel.
På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab. Beslutning sker ved almindelig stemmeflerhed. Ved ændring af foreningens vedtaegter kræves, at 4/5 af de mødte medlemmer stemmer herfor.

§4
Kontingentet fastsaettes pi generalforsamlingen og opkraeves en gang Srligt.

§5
Ethvert medlem, der direkte eller indirekte, skader Old Boys interesser ved upassende optræden eller handling, kan på et bestyrelsesmøde eller på generalforsamlingen ekskluderes af foreningen.

§6
At foretage sig noget, der er i modstrid med S.I.F.s interesser, er at betragte som at skade Old Boys interesser (§5).

§10
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning herom til formanden og angiver forhandlings-emne.

§11
Bestemmelse af foreningens opløsning kan kun ske ved en særlig indvarslet generalforsamling.
For opløsning fordres 4/5 majoritet af de mødte medlemmers stemmer.
Ved opløsning af foreningen tilfalder dens formue og øvrige ejendele Silkeborg Idrætsforenings Fodboldafdeling.

§7
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ernst Jensen , Kurt Brændstrup, Karsten Dahl, Kurt Schuster og Kim Charles

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.