Oldboys

 

Generalforsamling i

SIF Fodbold Old Boys 24. november 2022

Referat

 

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Hugo Bilgrau og denne blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt med gældende varsel i henhold til afdelingens vedtægter og derfor er lovlig og beslutningsdygtig. Siden sidste års generalforsamling er Finn Mølgaard og Svend Ove Grønning afgået ved døden, og de tilstedeværende mindedes dem med 1 minuts stående stilhed.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden for beretningen.

2. Formandens beretning 

Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning, som vedhæftes dette referat.

Old Boys Jubilæumspokalen fra 1970 blev overrakt til Henrik Thyboe-Thomsen in absentia, og Søren Fogsgaard motiverede tildelingen.

Mogens Sørensen bad om en forklaring på Alders-Fodbold og fik den af Karsten Dahl. Spillere som er for gamle til almindelig fodbold, men endnu ikke klar til Gå-Fodbold.

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer og er vedhæftet dette referat. 

Link til årsberetningen: SIF Fodbold Old Boys 2022 årsraport

3. Regnskabet, herunder kontingentfastsættelse 

Vor kasserer Jens Krogh fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de væsentligste punkter.

En mindre stigning i vore indtægter, og en markant stigning i vore udgifter, heraf kr. 17.200 til Hovedafdelingen, resulterer i et beskedent underskud på kr. 3.375 mod sidste års overskud på kr. 18.451. Underskuddet skyldes udelukkende, at der er ydet større tilskud til et stigende antal aktiviteter i årets løb.

Det giver os en disponibel formue, egenkapital, på kr. kr. 77.092 mod kr. 80.467 i 2021.

Link til regnskabet: SIF Old Boys regnskab 2022

Bestyrelsen har gennem en længere periode drøftet om vore kontingentsatser var retfærdige, og om vi har behov for 2 forskellige medlemskaber.

Bestyrelsen foreslår, vi fra den kommende sæson kun har et medlemskab af SIF Fodbold Old Boys og kontingentet bliver kr. 550. Medlemskabet giver ret til at deltage i alle afdelingens aktiviteter, som Fodbold, Gå-Fodbold, Golfturnering (forudsat medlemskab af registreret golfklub) og øvrige sociale arrangementer. Vor nuværende økonomiske situation tillader, vi fastholder kontingentet i den kommende sæson, selv om vi heraf skal betale kr. 200 pr. medlem til Hovedafdelingen.

Det af bestyrelsen foreslåede kontingent blev vedtaget med et klart flertal af de fremmødte medlemmer. 

4. Valg til bestyrelsen

Søren Fogsgaard og Kurt Grey Schuster var på valg og begge blev genvalgt.  

5. Valg af suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Alland Sørensen som suppleant til bestyrelsen og Alland Sørensen blev valgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Lars Kruse blev genvalgt som revisor og Karsten Dahl blev genvalgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag 

Frank Lund havde fremsendt et forslag vedrørende kontingent, men da bestyrelsens forslag blev vedtaget, bortfaldt forslaget. Frank havde endvidere et indlæg om spillertøj med forkerte sponsorer, tøjet er overtaget fra Fodboldafdelingen, og fungerer fint. Frank kontakter også relevante spillere om mulighederne for vintertræning. 

8. Eventuelt

Bestyrelsen siger, som i tidligere år, tak med en vingave til holdleder Frank Lund og Alland Sørensen for arbejdet med vort 7 mandshold

Der var også en vingave til Svend Aabo for arbejdet med at lægge vort materiale på SIF hjemmeside og til vor trofaste revisor Lars Kruse.

Og som noget nyt, en lille tak for indsatsen med Gå-Fodbolden til Karsten Dahl, Ernst Jensen, Kim Brøbech og Henrik Thyboe-Thomsen.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter han overlod ordet til formanden, som takkede dirigenten for vel udført arbejde og forsamlingen for fremmøde og deltagelsen i den til tider muntre, men altid konstruktive debat.

Afdelingen var under Generalforsamlingen vært for de 20 tilmeldte, 18 fremmødte og fremmødte ved en øl eller vand, og efterfølgende blev der serveret smørrebrød fra Food to Go.

Referat udarbejdet af Kurt Schuster den 24. november 2022

 

Silkeborg IF Old Boys 75 års jubilæumsturnering

Se billederne under billeder til venstre i menuen

 


Artikel om gå fodbold i Midtjyllands Avis

Se artiklen

 


 

Se bilederne fra lagkageturnering på

Jysk Park søndag den 27. januar 2019.

Se billederne under billeder til venstre i menuen

—————————————————————————————————————–

 

 

 

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.